لیست قوانین کنسلی


در اینجا لیست قوانین کنسلی را مشاهده می فرمایید.

آیدی ایرلاین مبدا مقصد مینمم قیمت ماکزیمم قیمت شناسه نرخی جریمه
4011 العراقیه - تهران 0 50000000 - غیرقابل استرداد
4029 العراقیه - مشهد 0 50000000 - غیرقابل استرداد
8207 نامشخص مشهد نجف - - - تا حداکثر تا 15 دقیقه بعد از صدور و 12 ساعت قبل حرکت جریمه 0 درصد
تا ساعت ۱۲ ظهر 3 روز قبل حرکت جریمه 30 درصد
تا ساعت ۱۲ ظهر 1 روز قبل حرکت جریمه 50 درصد
پس از آن غیرقابل استرداد
8215 نامشخص مشهد بغداد - - - تا حداکثر تا 15 دقیقه بعد از صدور و 12 ساعت قبل حرکت جریمه 0 درصد
تا ساعت ۱۲ ظهر 3 روز قبل حرکت جریمه 30 درصد
تا ساعت ۱۲ ظهر 1 روز قبل حرکت جریمه 50 درصد
پس از آن غیرقابل استرداد
9491 ايران ایرتور - - 0 154000 - تا ساعت ۱۲ ظهر 3 روز قبل حرکت جریمه -1 تومان
تا ساعت ۱۲ ظهر 1 روز قبل حرکت جریمه -1 تومان
تا 5 ساعت قبل حرکت جریمه -1 تومان
تا لحظه حرکت جریمه -1 تومان
پس از آن جریمه 0 درصد
9501 ايران ایرتور - - 155000 299000 - تا ساعت ۱۲ ظهر 3 روز قبل حرکت جریمه -1 تومان
تا ساعت ۱۲ ظهر 1 روز قبل حرکت جریمه -1 تومان
تا 5 ساعت قبل حرکت جریمه -1 تومان
پس از آن جریمه -1 تومان
9509 ايران ایرتور - - 300000 499000 - تا ساعت ۱۲ ظهر 3 روز قبل حرکت جریمه -1 تومان
تا ساعت ۱۲ ظهر 1 روز قبل حرکت جریمه -1 تومان
تا 5 ساعت قبل حرکت جریمه -1 تومان
پس از آن جریمه -1 تومان
9519 ايران ایرتور - - 500000 50000000 - تا ساعت ۱۲ ظهر 3 روز قبل حرکت جریمه -1 تومان
تا ساعت ۱۲ ظهر 1 روز قبل حرکت جریمه -1 تومان
تا 5 ساعت قبل حرکت جریمه -1 تومان
پس از آن جریمه -1 تومان